TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

(Spēkā no 2018. gada 25. maija.)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi ir piemērojami mūsu Tīmekļvietnei www.inbank.lv.

1.2. apmeklējot un/vai izmantojot Tīmekļvietni, Jūs apliecināt, ka esat pārbaudījis, sapratis un apstiprinājis šos Lietošanas nosacījumus un apņematies ievērot šos Lietošanas nosacījumus.

1.3. Mēs esam tiesīgi jebkurā laikā vienpusēji grozīt Lietošanas nosacījumus. Mēs informējam Jūs par jebkuriem grozījumiem šajos Lietošanas nosacījumos, izmantojot Tīmekļvietni un/vai mūsu sakaru līdzekļus vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā, izņemot tikai to, kad mēs grozām Lietošanas nosacījumus saskaņā ar grozījumiem tiesību aktos.

1.4. Latvijas Republikas tiesību akti attiecas uz šiem Lietošanas nosacījumiem. Jebkādus strīdus saistībā ar Tīmekļvietni un/vai Lietošanas nosacījumiem risina saskaņā ar Latvijas republikas normatīvo aktu prasībām un tur noteiktajā kārtībā.

2. DEFINĪCIJAS
Lietošanas nosacījumi šie Lietošanas nosacījumi attiecībā uz Tīmekļvietni;
Klienta datu apstrādes principi mūsu noteiktie principi attiecībā uz Klientu un Lietotāju datu apstrādi. Pašlaik spēkā esošie Klienta datu apstrādes principi ir pieejami mūsu Tīmekļvietnē;
Lokālās datu vienības dažāda veida datu vienības, kuras Tīmekļvietnē ierīcē saglabā Lietotājs un no tās ir pieejamas Tīmekļvietnei, ieskaitot sīkfailus un citas datu vienības, kas izveidotas ar līdzīgu mehāniku;
Mēs/Inbank Latvia SIA „Inbank Latvia”, reģ.nr. 40103821436, juridiskā adrese Akmeņu iela 14, Rīga, LV-1048, tālr. +371 66 939 000, e-pasts info@inbank.lv;
Mūsu sakaru līdzekļi dati, kas attiecas uz mūsu saziņas līdzekļiem (t.i., adrese, e-pasts, tālrunis). Mūsu derīgie saziņas līdzekļi ir pieejami Tīmekļvietnē;
Ierīce jebkura ierīce (tostarp datori, planšetdatori un tālruņi), ar kuru Lietotājs iegūst piekļuvi Tīmekļvietnei;
Jūs/Lietotājs visas fiziskās un juridiskās personas, kuras apmeklē Tīmekļvietni;
Tīmekļvietne Mūsu tīmekļa vietne adresē www.inbank.lv, jebkuras tīmekļa vietnes, kas atrodas tās apakšdomēnos, apakšlapās, jebkuras citas mūsu tīmekļa vietnes, kas atrodas citos domēnos, un jebkuras lietojumprogrammas, kuras Mēs esam izveidojuši, operātājsistēmām.
3. TĪMEKĻVIETNES ĪPAŠUMA TIESĪBAS UN AUTORTIESĪBAS

3.1. Šī Tīmekļvietne pieder Inbank Latvia. Mums ir arī jebkādas tiesības attiecībā uz Tīmekļvietni, tostarp tiesības attiecībā uz Tīmekļvietnes dizainparaugu, Tīmekļvietnē publicētajiem datiem, preču zīmēm utt., ja vien Tīmekļvietnē nav skaidri noteikts citādi.

3.2. Tīmekļvietnes datu, tostarp tekstu, logotipu, fotogrāfiju utt. pavairošana atļauta tikai ar Mūsu iepriekšēju rakstisku apstiprinājumu. Tīmekļvietnē ietvertos datus var izmantot nekomerciāliem mērķiem. Ja Tīmekļvietne publicēto datu lietošana ir atļauta, pamatojoties uz Lietošanas nosacījumiem vai obligātiem tiesību aktiem, tad datu lietotājs vienmēr pareizi atsaucas uz datu avotu.

4. DATI, KAS PUBLICĒTI TĪMEKĻVIETNĒ

4.1. Inbank Latvia ir būtiski nodrošināt, lai Tīmekļvietnē publicētie dati būtu precīzi un visaptveroši un iegūti no uzticamiem avotiem. Mēs veicam pienācīgus pasākumus, lai to nodrošinātu. Mēs ne vienmēr nodrošinām un pārbaudām Tīmekļvietnē publicēto datu pareizību vai saprotamību un Mēs neesam atbildīgi par jebkādu iespējamo Lietotājiem nodarīto kaitējumu. Lūdzu, sazinieties ar Inbank Latvia, ja vēlaties precizēt jebkādus Tīmekļvietnē publicētos datus.

4.2. Tīmekļvietne publicētā Inbank Latvia analīze un komentāri ir Mūsu subjektīvā analīze un komentāri. Tīmekļvietnē var būt ietverta arī trešo personu, tostarp citu Lietotāju, analīze un komentāri. Mēs neesam atbildīgi par analīzes un komentāru saprotamību un precizitāti un jebkādiem iespējamiem zaudējumiem, kas ar to radīti Lietotājiem.

4.3. Tīmekļvietnē publicētie dati nav ieguldījumu padomi. Lūdzu, vienmēr konsultējieties ar ekspertu pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas.

4.4. Mūsu Tīmekļvietnē var būt iekļautas saites vai atsauces uz trešo personu tīmekļa vietnēm, t.i., tīmekļa vietnēm, kas nav Mūsu tīmekļvietne. Mēs neesam atbildīgi par trešo personu tīmekļa vietnēm vai to saturu, kā arī jebkādiem attiecīgo trešo personu piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem. Ja vēlaties izmantot saiti, lai piekļūtu trešās personas tīmekļa vietnei, tad Jūsu pats par to esat atbildīgs.

5. IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ TĪMEKĻVIETNES IZMANTOŠANU

5.1. Tīmekļvietni un Tīmekļvietnē publicētos datus nav paredzēts izmantot personām, kas ir pilsoņi, iedzīvotāji vai pastāvīgie iedzīvotāji valstī, kuras tiesību aktos aizliegts piekļūt Tīmekļvietnei un/vai izmantot Tīmekļvietni. It īpaši privātpersonām pieejamie pakalpojumi, izmantojot Tīmekļvietni, nav paredzēti personām, kuras ir rezidentes jurisdikcijās, kurās šādus pakalpojumus aizliedz tiesību akti. Jebkura persona un visas personas, kurām ir aizliegta Tīmekļvietne ietverto datu izmantošana vai kurām nav skaidrs, vai datu izmantošana ir aizliegta vai nav nekavējoties jāpārtrauc izmantot Tīmekļvietne un to jāatstāj. Visi Lietotāji izmanto Tīmekļvietni pēc savas iniciatīvas un uzņemoties risku un ir atbildīgi par jebkuru un visu tiem piemērojamo tiesību aktu stingru ievērošanu.

6. PRASĪBAS TĪMEKĻVIETNES LIETOTĀJIEM

6.1. Lietotājs ir atbildīgs par Tīmekļvietnes lietošanas drošību. Lietotājs nodrošina savas Ierīces aizsardzību katrā Sakaru sesijā, t.i., izmantojot drošu interneta savienojumu un modernus drošus un stabilus programmatūras risinājumus, tostarp operētājsistēmu, tīmekļa pārlūkprogrammu un pretvīrusu un kaitīgas programmatūras novēršanas programmas.

6.2. Inbank Latvia veic pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu iespēju izmantot Tīmekļvietni samērīgā apjomā ar stabiliem programmatūras risinājumiem, tostarp operētājsistēmu, tīmekļa pārlūkprogrammu, ID karšu programmatūru un citus trešos pušu programmatūras risinājumus, ko oficiāli atbalsta programmatūras radītājs un kuri ir līdz 2 (divus) gadus veci. Ja iespējams, mēs atbalstām arī vecākas stabilas programmatūras versijas. Mēs neesam atbildīgi par iespējamiem zaudējumiem, kas radušies Lietotājiem sakarā ar problēmām, kādas saistītas ar aparatūras ražotāju vai programmatūras radītāju risinājumiem.

7. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

7.1. Inbank Latvia neuzņemamies atbildību ne par kādām izmaksām, kas radušās, vai zaudējumiem, kas nodarīti Lietotājiem saistībā ar piekļuvi Tīmekļvietnei, tās apmeklēšanu un/vai izmantošanu, ja vien tiesību aktu obligātajos noteikumos nav paredzēts citādi. Jebkurā šādā gadījumā Mūsu atbildība attiecas tikai uz minimālo atbildību, kas noteikta attiecīgajā obligātajā noteikumā.

7.2. Tīmekļvietnē laiku pa laikam var rasties tehniski traucējumi. Mēs neesam atbildīgi par nepārtrauktu Tīmekļvietnes netraucētu darbību un jebkādiem iespējamiem zaudējumiem, kas ar to nodarīti Lietotājiem.

8. LIETOTĀJA IESTATĪJUMI

8.1. Mūsu Tīmekļvietnes sastāvā var būt Lokālās datu vienības. Mēs izmantojam Lokālās datu vienības, lai padarītu piekļuvi Tīmekļvietnei drošāku un ērtāku lietotājiem, piedāvātu tiem labāku pakalpojumu, kā arī statistikas un tirdzniecības nolūkos. Ar Jūsu piekrišanu mēs saglabāsim Lokālās datu vienības ierīcē atbilstoši Lietošanas nosacījumiem.

8.2. Mūsu izmantotās Lokālās datu vienības var būt izmantojamas tikai sesijas laikā vai pastāvīgās Lokālās datu vienības. Lokālās datu vienības, kas ir izmantojamas sesijas laikā, tiek saglabātas tikai Lietotāja ierīcē laikposmā, kurā tie izmanto Tīmekļvietni (t.i., kamēr Tīmekļvietnes sesija ir aktīva), un to dzēš pēc Tīmekļvietnes vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanas. Lokālās datu vienības, kas izmantojamas sesijas laikā, galvenokārt ir nepieciešamas, lai piekļūtu Tīmekļvietnes daļām, kuru mērķauditorija ir Mūsu klienti, lai nodrošinātu Tīmekļvietnes ērtu izmantošanu, kā arī statistikas un analīzes vajadzībām. Pastāvīgās Lokālās datu vienības Ierīcē saglabā arī pēc Tīmekļvietnes aktīvās sesijas aizvēršanas uz laikposmu, ko ir noteicis attiecīgo sīkfailu īpašnieks vai uz nenoteiktu laiku. Pastāvīgo Lokālo datu vienību (tostarp trešo personu sīkfailu) mērķis ir nodrošināt, lai Lietotāji varētu ērtāk izmantot Tīmekļvietni. Pastāvīgās Lokālās datu vienības tiek izmantotas arī tam, lai sniegtu Jums labāku pakalpojumu, atpazītu Jūsu Ierīci vai pārlūkprogrammu, palielinātu drošību, izteiktu piedāvājumus, kā arī statistikas un analīzes vajadzībām.

8.3. Jūs varat bloķēt vai dzēst Lokālās datu vienības Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā vai ar specializētas programmatūras palīdzību, un atsaukt Jūsu atļauju Lokālo datu vienību saglabāšanai. Ja Lietotājs bloķē Lokālās datu vienības saglabāšanu vai dzēš jebkuras saglabātās Lokālās datu vienības, tas var kavēt Tīmekļvietnes izmantošanu un Mēs neesam atbildīgi par iespējamiem zaudējumiem, kas ar to nodarīti Lietotājam. Ja Jūs vēlētos bloķēt vai dzēst Lokālās datu vienības, tad Jums būs jādara to atsevišķi katrā ierīcē un/vai tīmekļa pārlūkprogrammā. Lūdzu, izlasiet attiecīgās tīmekļa pārlūkprogrammas palīdzības sadaļu, lai uzzinātu par to iestatījumiem attiecībā uz sīkfailiem un drošību.

8.4. Ar Lietotāja atļauju mums ir tiesības iesniegt vaicājumus par Ierīces ģeogrāfisko atrašanās vietu, datus par Ierīces vietu vai citiem moderniem sensora parametriem, kas ir saistīti ar mobilajām ierīcēm, un izmantot attiecīgos datus (tostarp datu saglabāšanu), lai piedāvātu labāku un ērtāku pakalpojumu un statistikas nolūkos, tostarp kartes pielietojumus, parādot datus, kas ir izveidoti, pārvietojot Ierīci utt. Mēs nepaziņojam iepriekš minētos datus nevienai trešajai personai bez Lietotāja apstiprināšanas.

8.5. Inbank Latvia ir tiesības izmantot trešo personu programmatūras risinājumus, lai labāk atspoguļotu Tīmekļvietnes saturu, tostarp šādu risinājumu iekļaušanu Tīmekļvietnē no trešo personu serveriem.

8.6. Dati, kas saistīti ar to, kā Jūs izmantojat tīmekļa vietni (tostarp, piekļuves Tīmekļvietnes apakšlapu adreses, Lietotāja IP adrese, operētājsistēmu un pārlūkprogrammas versija un citi dati) tiek apstrādāti saskaņā ar Klienta datu apstrādes principiem.